ارتباط با ما درباره ما پشتیبانی پـــــروژه ها اخــــبار محصولات صفحه اصلی

معرفی سیستم کاربرگ اداری ::
نحوه ورود به سیستم ::
  انواع کاربران سیستم ::
 مدیریت ساختار سازمانی ::
  مدیریت گروه های کاری ::
  مدیریت جداول عمومی ::
  طراحی فرم ::
  مدیریت کاربران خارجی ::
  مدیریت تنظیمات عمومی ::
  مدیریت کارمندان ::
  گزارشگیری ::
  Ajax Based ::
  پر کردن فرم با فایل Excel : :
   FA-Q (سوالات متداول) : :

 :: مدیریت ساختار سازمانی

 

  
مدیریت ساختار سازمانی:

مدیر ارشد در ابتدای دریافت برنامه نسبت به تعريف کلیه بخش های سازمان در سیستم اقدام می کند تا بدین طریق ساختار سازمان مربوطه تعریف گردد .مدیر قادر است در آینده نیز بخش هایی را  حذف یا به ساختار سازمانی اضافه نماید.  

 

تغییر قالب صفحه