ارتباط با ما درباره ما پشتیبانی پـــــروژه ها اخــــبار محصولات صفحه اصلی

  تنظیمات پایه

::

  تنظیم حساب و حسابداری ::
  بودجه ::
  اعتبارات ::
  اعتبارات اختصاصی ::
::
  سپرده ::
  درآمد عمومی ::
   اوراق بهادار ::
  اموال ::
  انبار ::
  تدارکات ::
  آموزش ::
  پرسنلی ::
  حقوق و دستمزد ::
  حضور و غیاب ::

 :: حقوق و دستمزدحقوق و دستمزد


آیتم حقوقی

 • · امکان تعریف هر نوع آیتم حقوقی به صورت کلی به تعداد بیشمار
 • · امکان تعریف هر نوع آیتم حقوقی برای پرسنل با شرایط خاص
 • · امکان تعریف هر نوع آیتم حقوقی در زمان های متفاوت
 • · داشتن سیستم امنیتی برای تغییر یا حذف هر آیتم
 • · داشتن امکاناتی برای کپی کردن آیتم ها برای هر تاریخ از هر تاریخ دیگر
 • · امکان تغییر بسیار آسان آیتم های حقوقی برای پرسنل بدون نیاز به برنامه نویسان
 • · امکان تعیین ماهیت آیتم ها بر اساس مقدار ثابت ، فرمول حقوقی ، میزان کارکرد ، مشخصات استخدامی و .....
 • · امکان جابجایی شرایط برای هر پرسنل
 • · امکان تعریف آیتم های حقوقی بر اساس ماهیت : حقوق و مزایا ، کسورات و کسورات کارفرما

آیتم های حقوقی پرسنل

 • · امکان مشاهده آیتم های پرسنلی بدون امکان هرگونه تغییر در آن ها
 • · امکان ارتباط آسان با سیستم پرسنلی
 • · عدم نیاز به صدور حکم برای پرسنل در این زیر سیستم و سهولت در کار کارکنان این بخش
 • · امکان صدور حکم برای هر پرسنل در هر زمان به تعداد بیشمار
 • · امان بازسازی بسیار آسان هریک از احکام در صورت ایجاد آیتمی جدید در بخش پرسنلی یا حقوق و دستمزد
 • · امکان بازسازی همزمان برای یک یا کلیه پرسنل
 • · امکان بازیابی هریک از آیتم ها در صورت تغییر در فرمول یک آیتم
 • · امکان ثابت گذاستن مقادیر هر آیتم در صورت تغییر در سایر احکام

جدول حقوقی

 • · امکان تهیه جدول حقوقی ماهیانه برای تک تک یا کلیه انواع استخدام
 • · امکان بازسازی جدول حقوقی در مدت زمان بسیار کوتاه
 • · امکان بستن هر جدول حقوقی در هر ماه بصورت خودکار
 • · امکان محاسبه تفاوت به صورت روزانه برای تک تک یا تمام پرسنل
 • · امکان محاسبه موجودی برای تک تک یا تمام پرسنل
 • · امکان تغییر دادن همزمان هریک از مقادیر با هم

گزارشات

 • · امکان تهیه لیست حقوقی برای کلیه پرسنل یا بر اساس محل خدمت یا وضعیت استخدام
 • · امکان جابجایی هریک از آیتم های حقوقی در لیست ها
 • · امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش تفاوت برای پرسنل
 • · تهیه لیست بیمه
 • · تهیه لیست ماموریت روزانه
 • · تهیه کلیه لیست های حقوقی
 • · امکان جابجایی آیتم ها در لیست
 • · تهیه روکش برای هر لیست

وامها

 • · امکان ایجاد و تعریف وام به تعداد بیشمار به همراه ریز کلیه مشخصات وام
 • · امکان انتساب هر تعداد وام به یک یا هر تعداد پرسنل
 • · امکان تعیین تعداد اقساط ، مدت زمان پرداخت و ...
 • · امکان تغییر مبالغ اقساط و مدت زمان پرداخت آن ها از یک زمان مشخص
 • · وجود سیستم امنیتی برای وام ها در صورت پرداخت اقساط
 • · محاسبه پرداخت هریک از اقساط برای هر پرسنل به صورت خودکار به صورت عدم دخالت کاربر در این مورد
 • · امکان تعیین پس انداز برای هر وام
 • · امکان تهیه جدول وام ماهیانه
 • · امکان جستجو وام ها بر اساس نوع وام ، پرسنل وام گیرنده و کلی
 • · امکان بازسازی وام ها برای تک تک یا کل پرسنل
 • · امکان بستن هریک از جداول وام
 • · امکان اضافه یا کم کردن مبلغ پس انداز وام برای تک تک یا کلیه پرسنل

دیسکتها

 • · امکان تعریف دیسکت برای موارد مورد درخواست کاربران
 • · امکان انتساب هریک از موارد و ذخیره در دیسکت
 • · امکان بازکردن دیسکت ها

     

            

               

       

تغییر قالب صفحه